Thông tin tuyển chọn

Hợp đồng cùng ứng lao động Ajia Sogo Kaihatsu Jigyo Kyodo Kumaial – MT3477

1. Văn bản chấp thuận của Cục

2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn

 

STT Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 PHẠM HỮU HIẾN 01/04/1999 Ninh Bình
2 NGUYỄN XUÂN THÀNH 09/01/2002 Hải Dương
3 NGUYỄN TRẦN CÔNG 15/02/2000 Hưng Yên
4 BÙI VĂN LUẬN 14/03/2000 Hưng Yên
5 TRẦN ĐỨC KHANH 30/09/2001 Hà Nội
6 NGUYỄN XUÂN ĐÔNG 23/11/2004 Phú Thọ
7 DIỆP TÚ GIANG 24/08/2002 Bắc Giang
8 PHAN DUY LÃM 21/12/1995 Hà Tĩnh
9 VŨ NGỌC DUY 30/12/2003 Bắc Giang

 

3. Danh sách lao động trúng tuyển

 

 

STT Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 09/01/2002 Hải Dương
2 NGUYỄN HỮU TUẤN 15/02/2000 Hưng Yên
3 VŨ XUÂN CHUNG 14/03/2000 Hưng Yên