Thông tin tuyển chọn

Hợp đồng cung ứng lao động Kokusai Business Kyodo Kumiai (Tỉnh Gunma) – MT3504

1. Văn bản chấp thuận của Cục

 

 

2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn

 

STT Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 NGUYỄN TRỌNG DUY 08/01/2005 Hải Dương
2 VŨ NGỌC DUY 30/12/2003 Bắc Giang
3 NGUYỄN VĂN SÁNG 15/05/2002 Hải Dương
4 PHẠM ĐÌNH QUYỀN 20/07/2000 Hà Tĩnh
5 ĐINH CÔNG HOÀNG 03/03/2000 Phú Thọ
6 NGUYỄN VĂN DUY 26/06/2001

 

3. Danh sách lao động trúng tuyển

 

STT Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 NGUYỄN TRỌNG DUY 08/01/2005 Hải Dương
2 NGUYỄN VĂN SÁNG 15/05/2002 Hải Dương